KVKK METNİ

 • AMAÇ
  FORTRANS ULUSLARARASI TAŞIMACILIK VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ (FORTRANS) tarafından kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerinizin gizliliğinize saygı duyulmakta ve veri güvenliğinize hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, ürün veya hizmetlerimizden faydalanan kişiler dâhil, FORTRANS ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine önem vermekteyiz.
  KVK Kanunu’nda tanımlı şekli ile FORTRANS ULUSLARARASI TAŞIMACILIK VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili diğer mevzuatlar dâhilinde sizleri bilgilendirmek ve aydınlatmak amacıyla işbu metin hazırlanmış ve aşağıda anlatıldığı gibi işlemektedir.
 • TANIMLAR
  İşbu KVKK Aydınlatma Metni’ nde geçen;
 • Kişisel Veri : Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder. Gerekçede, bir kişinin belirli veya belirlenebilir olması mevcut verilerin herhangi bir şekilde bir gerçek kişiyle ilişkilendirilmesi suretiyle, o kişinin tanımlanabilir hale getirilmesi olarak tanımlanmıştır.
 • Ad, Soyad,
 • TC Kimlik No,
 • Pasaport Numarası
 • Adres,
 • Telefon,
 • Sisteme Giriş-Çıkış Zamanları,
 • Ziyaret ettikleri alanlar/ürünler ve yaptıkları işlemler,
 • Bulundukları konumlar ile ilgili veri tabanlarında ya da dosyalarında tutulan dijital veriler,
 • İK/satış ya da başka birimler tarafından tutulan kişilere ait bilgilerin saklandığı iş başvuruları/özgeçmişler, sipariş kayıtları gibi belgeler,
 • Doğum Yeri/Tarihi,
 • Taşıt Plakası,
 • E-Mail Adresi / IP Adresi,
 • Parmak İzi,
 • Görüntü ve Ses Kayıtları,
 • Kişiyi belirlenebilir kılan benzer tüm veriler,
 • Özel Nitelikli: Özel nitelikli kişisel veriler öğrenilmesi halinde ilgili kişi hakkında ayrımcılık yapılmasına veya mağduriyete neden olabilecek nitelikteki verilerdir. Bu nedenle, diğer kişisel verilere göre çok daha sıkı şekilde korunmaları gerekmektedir. Özel nitelikli kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası ile ya da Kanunda sayılan sınırlı hallerde işlenebilir.
 • Irkı,
 • Etnik Kökeni,
 • Siyasi Düşüncesi,
 • Felsefi İnancı,
 • Dini, Mezhebi veya diğer inançları,
 • Kılık Ve Kıyafeti,
 • Dernek, Vakıf ya da Sendika Üyeliği,
 • Sağlığı,
 • Cinsel Hayatı,
 • Ceza Mahkûmiyeti/Mülkiyeti Verileri,
 • Güvenlik Tedbirleriyle İlgili Verileri,
 • Biyometrik ve Genetik Verileri
 • Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin bir parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, değiştirilmesi, üçüncü kişilerle paylaşılması ve yurtdışına transfer edilmesi dâhil kişisel veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,
 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu “KVKK”: 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’ de yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,
 • Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulu,
 • Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına Kişisel Verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,
 • Veri Sorumlusu: Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi. Veri işleme faaliyetinin genel anlamda “neden” ve “nasıl” yapıldığını belirleyen kişidir.
 • İrtibat Kişisi: Kurumla iletişimi ve Veri Sahipleriyle irtibatı sağlayan kişi. İrtibat kişisi Veri Sorumlusu’ nun temsilcisi değildir. İrtibat kişisi Veri sorumlusu adına işlem yapma yetkisine sahip olmayıp Kurum’dan gelecek taleplerin tebliğ edildiği kişidir. (Veri Sahiplerinden gelecek soru ve taleplerde değerlendirme makamı olmayıp yalnızca irtibatı sağlayıcı pozisyondadır.) İfade eder.
 • VERİ SORUMLUSU
  Veri Sorumlusu: FORTRANS ULUSLARARASI TAŞIMACILIK VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ
  Ulus Mah. Taştepe Sokak No:3/1 TR -34537 Büyükçekmece / İSTANBUL
  İrtibat Kişisi : Hakan SERİN
 • UYGULAMA
  Biz, FORTRANS ULUSLARARASI TAŞIMACILIK VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ olarak; Müşterilerimiz, potansiyel müşterilerimiz, çalışanlarımız, çalışan adaylarımız, şirket yetkililerimiz, ziyaretçilerimiz, tedarikçilerimiz, iş ortaklarımız, işbirliği içinde olduğumuz kurum çalışanlarımız, yetkililerimiz ve 3. kişilerimiz ile ilgili, uhdemizde bulunan kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere ilgili mevzuatlar çerçevesinde güvence altına alınması, toplanması, işlenmesi, aktarılması ve imhası konusuna hassasiyetle yaklaşmaktayız.
  Bu çerçevede, KVKK kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla sizleri aydınlatmak istiyoruz. Şirketimiz ile müşterileri, potansiyel müşterileri, çalışanı, çalışan adayı, şirket yetkilisi, ziyaretçisi, tedarikçisi, iş ortakları, işbirliği içindeki kurum çalışanı sıfatı ile paylaştığınız kişisel verileriniz 6698 KVKK’ ya uygun şekilde, faaliyet ve hizmet amaçlarımız ile bağlantılı ve ölçülü olarak işlenebilecek, yurt içi ve yurt dışındaki üçüncü kişilere aktarılabilecek, saklanacak, profilleme için kullanılabilecek ve sınıflandırılabilecektir.
  Kişisel Verilerinizin Toplanma, İşleme Yöntemi, Hukuki ve Kurumsal Nedenleri 6698 KVKK ’nın 4., 5. ve 6. maddeleri uyarınca kişisel verileriniz;
  i. Hukuka ve dürüstlük kuralının öngördüğü biçimde,
  ii. İşlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak,
  iii.Doğru ve güncel olarak,
  iv. Belirli açık ve meşru amaçlar ile
  v. İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar işlenecektir.
 • Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların/süreçlerin iş birimlerimiz tarafından yapılması,
 • Sizleri daha iyi tanıyarak istek ve ihtiyaçlarınızın anlaşılması, isteklerinize ve ihtiyaçlarınıza daha hızlı cevap verilmesi, hizmetimizin ve iletişimimizin geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi,
 • Şirketimizden bilgi talep etmeniz halinde sizinle irtibat kurulması,
 • Çalışanlarımızın kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerinin, özel sağlık sigortası süreçlerinden yararlanmaları kapsamında işlenmesi ve bağlantılı kurum ve kuruluşlar ile paylaşılması,
 • Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlere ihtiyacınız doğrultusunda önerilmesi ve verilmesi, bunları yapabilmek için ihtiyaç duyulan ve KVKK kapsamında gerekli analizlerin yapılması,
 • Sizlere hizmetlerimiz hakkında bilgi verilmesi,
 • Ortak alanlardaki panolarda, personel prim miktarı liste halinde yayınlanıyor, üretim sürecinde yer/bant değişikliği olduğu için bildiriliyor.
 • FORTRANS Türkiye ve Diğer ülkelerde bulunan grup firmalarında çalışanları, müşterileri, tedarikçileri ve ilgili diğer 3. Taraflar ile gerçekleştirdiği sosyal ve kurumsal etkinliklerde, fabrika içindeki etkinliklerde, tanıtım ve reklam amaçlı çekilen fotoğrafları panolardan, “www.fortrans.com.tr” internet, kurum içi WhatsApp Gruplarından ve FORTRANS Facebook sayfasından yayınlanması,
 • Personelin işe devam takibi sürecinde işe gelmeme nedenleri, sağlık raporlarının alınması, kurumsal WhatsApp Grubundan ve kurumsal mail hesaplarından yetkili yöneticiler ile paylaşılması,
 • Ürün ve hizmet satın alınması durumunda şartların belirlenmesi için sözleşme kapsamında verilerin alınması, mevzuat ve sözleşme şartlarının ifası,
 • Yönetim Sistemleri ve Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası; Yönetim Sistemlerinin ve Bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi,
 • Yurtdışı seyahatler için ve yurtdışından gelen misafirlerden yol ve konaklama organizasyonlarının yapılması için pasaport, kalacağı otel, organizasyon detayları gibi ilgili kişiye ait verilerin alınması,
 • Finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi,
 • Hukuk işlerinin takibi,
 • İş faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 • Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 • Lojistik faaliyetlerinin planlanması ve icrası
 • Şirketimizi veya internet sitemizi ziyaret ettiğinizde, Şirketimizin ‘’müşteri memnuniyeti ve şikâyetleri’’ ile ilgili olmak üzere hizmetlerimiz hakkında memnuniyetinizin ölçülmesi, söz konusu kişisel veriler örneğin, şikâyetin giderilip giderilmemesi ve tekrarının meydana gelip gelmediğinin kontrol edilmesi,
 • Ürünler ve hizmetlerimizin satış ve pazarlamasında tanıtım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi veya FORTRANS’ın kurumsal imajını yaymak üzere bildirimlerin yapılması,
 • Satış sonrası destek hizmetleri aktivitelerinin planlanması ve/veya icrası,
 • Mevzuat tarafından öngörülen raporlama ile sözleşme süreçlerinin ve/veya hukuki taleplerin takibi iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari yükümlülüklerini gerçekleştirilmesi, iş güvenliğinin temin edilmesi,
 • Şirketimizin ticari ve iş stratejilerini belirlenmesi ve uygulanması, uygulanması esnasında sair yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi,
 • Ürün ve Hizmetlerimizin gerekli kalite takibinin sağlanması, kalite kayıt ve kanıtlarının oluşturulması ve standart denetimlerimizin yapılması,
 • İşletmemizi ziyaret ettiğinizde kamera kayıtları alınmak suretiyle güvenlik ve kimliğinizin tespiti,
 • Şirketimizin insan kaynakları politika, prosedür, yönetmeliklerinin (Performans değerlendirme, eğitim yönetimi, resmi kayıtlar vs.) yürütülmesinin temini,
 • İş başvuru yapılması halinde kritik pozisyonların nihai değerlendirilmesi için özgeçmişleri alınması, Skype’den yada Türkiye’de yüz yüze görüşmelerin yapılması.
 • Çalışanımız olmanız halinde kanuni ve hukuksal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi,
 • Çalışanlarımızın, İş Kanunu ve çalışma ve sosyal güvenlik mevzuatı ile yürürlükte olan diğer mevzuatın öngördüğü zorunlulukların yanı sıra insan kaynakları politikamız dâhilinde veya performans düzeyini ve çalışan memnuniyetini arttırmak ve iş güvenliği ve iş barışının sağlanması.
  Kişisel Verilerinizin Aktarılması Kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçlar dâhilinde, KVKK ve yürürlükte olan mevzuata uygun olarak, sayılanlar ile sınırlı olmamak üzere; iş ortaklarımız (Bağlı gurup şirketleri ile), iştiraklerimiz, tedarikçilerimiz, iş bağlantılarımız, ifa yardımcılarımız ve alt yüklenicilerimiz ile sunduğumuz hizmetin amacı doğrultusunda ya da düzenleyici denetleyici kurumlar ve resmi mercilerle ilgili mevzuatın öngördüğü durumlarda yurt içine veya yurt dışına aktarılabilecektir.
  Verilerin Saklanması ve Silinmesi Şirketimiz, işlediği kişisel verileri mevzuatlarda, şirket prosedürlerinde ve politikalarında belirlenen sürelerde saklamaktadır. Mevzuatta ayrıca süre belirlenmemiş olması halinde; kişisel veriler şirketimizin o veriyi işlerken sunduğu hizmetlerle bağlı olarak Şirketimizin uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre kadar (Bkz. Toplama İşleme Aktarma Saklama Güvenli İmha Prosedürü ve Kalite Kayıtları Prosedürü) ve bu süreden sonra sadece olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi amacıyla uygulamada gerekliliği ortaya konulan süreler boyunca saklamaktadır. Belirtilen sürelerin sona ermesinden sonra söz konusu kişisel veriler şirket prosedür ve politikalarında tanımlanan metotlar ile silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.
  Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız 6698 KVKK ’nın 11. maddesi çerçevesinde,
  i. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  ii. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  iii. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  iv. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  v. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  vi. KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  vii. Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  viii. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  ix. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz. Bu haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi; Ulus Mah. Çatalca Yolu Cad.No:88 TR -34537 Büyükçekmece / İSTANBUL adresine ”Kişisel Veri Bilgi Talep Başvuru Formu” ile yazılı olarak iletebilirsiniz.
  Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda;
 • Talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması,
 • Talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması,
 • Başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizin belgelendirilmesi,
 • Başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi
 • Başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir. Kişisel veri sahibi, 6698 KVKK 14. maddesi gereğince, başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; Şirketimizin cevabını öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her hâlde kişinin onayı ile başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kurul’a şikâyette bulunabilir. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak başvurularınız sonuçlandırılacaktır; ancak Kanun’un 13. maddesi çerçevesinde ayrıca bir maliyet doğması halinde Şirket’in Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edebilme hakkı saklıdır. 6698 KVKK’nun 28/2 maddesi uyarınca; aşağıda belirtilen durumlarda kişisel veri sahipleri zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç olmak üzere, yukarıda belirtilen diğer haklarını ileri süremezler:
 • Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması.
 • Kişisel veri sahibi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.
 • Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması.
 • Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması. 6698 KVKK uyarınca FORTRANS’ ın Kişisel Verilerinizi Açık Rızanız Olmaksızın İşleyebileceği Haller 6698 KVKK’nun 5. maddesi uyarınca, aşağıdaki hallerde FORTRANS, açık rızanız aranmaksızın yukarıda belirtilen ve kanuna uygun olarak almış olduğu kişisel verilerinizi işleyebilir:
 • Kanunlarda açıkça öngörüldüğü hallerde,
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle veri sahibi olarak rızanızı açıklayamayacak durumda olmanız veya rızanıza hukuki geçerlilik tanınmayan hallerde kendinizin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için kişisel verinizin işlenmesinin zorunlu olması,
 • FORTRANS ve ilişkili şirketleri, III. maddede belirtilen diğer gerçek ve/veya tüzel kişiler ile akdettiğiniz bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • FORTRANS ’ın bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Kişisel verinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Sahip olduğunuz temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, FORTRANS ’ın meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
  İşbu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi ile ilgili Aydınlatma Metni kapsamındaki süreçlerde kişisel verilerin işlenmesi ve korunması konusunda yürürlükte bulunan ilgili kanuni düzenlemeler öncelikli olarak uygulanacaktır. Yürürlükte bulunan mevzuat ve Aydınlatma Metni arasında uyumsuzluk bulunması durumunda, Veri Sorumlusu yürürlükteki mevzuatın uygulama alanı bulacağını kabul etmektedir. Aydınlatma Metni 29.08.2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Aydınlatma Metni ’nin tamamının veya belirli maddelerinin yenilenmesi durumunda yürürlük tarihi güncellenecek ve yeniden duyurulacaktır.
  Aydınlatma Metni internet sitesinde “www.fortrans.com.tr” yayımlanarak kişisel veri sahiplerinin erişimine sunulmaktadır. Değişen şartlara ve mevzuata uyum sağlamak amacıyla Aydınlatma Metninde değişiklik ve güncellemeler yapılabilecek olup ilgili internet sitesi üzerinden kişisel veri sahiplerine sunulabilecektir.

 • phone ic

  İletİşİm+90 (212) 693 92 72

  truck ic

  Şubelerİmİzİstanbul, Bursa, Romanya